Kernopleiding Integraal Control

Informatie over de incompany Kernopleiding Integraal Control voor Businesscontrollers

Deze kernopleiding is gekaderd in de visie op van de Rabobank. Hiermee wordt voorzien in een krachtige bedrijfsmanagementfunctie met een nadrukkelijke rol van partner in business en van partner in change voor de commercie. Control legt hierbij de focus op het bevorderen van de kwaliteit van besturing en beheersing volgens de besturingsprincipes PDCA en Integraal Management. De ontwikkeling naar het niveau van Management Control is daarbij leidend. Het zijn van partner brengt met zich mee dat hoge eisen worden gesteld aan kennis, effectief gedrag en integrale kwaliteit (KEI). Tezamen zijn deze bepalend voor de professionaliteit van de controller. Met deze kernopleiding vergroot een deelnemer zijn kennis, effectiviteit en integrale kwaliteit zodanig dat hij als ‘Professional in Control’ invulling kan geven aan de functie van businesscontroller.

Vanuit het aspect kennis betekent dit onder meer, dat een deelnemer na de opleiding:

 • over voldoende theoretische bagage beschikt om organisatievraagstukken op strategisch en tactisch niveau te benaderen en te analyseren;
 • de relevante strategieën van verandering en interventies kent;
 • inzicht heeft in zijn wijze van denken en handelen en dat hij zijn eigen leeromgeving kan organiseren om zich voortdurend te blijven ontwikkelen;
 • de beschikbare hulpmiddelen op de juiste wijze kan (laten) toepassen en integreren, passend in de ontwikkelfase en richting van de bank en binnen het segment waarvoor hij staat opgesteld.

Voor wat betreft het aspect effectiviteit, kan een deelnemer na de opleiding:

 • zijn inzicht in zijn persoonskenmerken, competenties en vaardigheden verbinden met de context waarin hij vanuit zijn rol als partner in business en als partner in change moet functioneren;
 • verschillende beïnvloedingstrategieën op doeltreffende wijze toepassen;
 • de interacties beheersen om verbindingen tot stand te brengen en kan hij de beginselen van groepsdynamica toepassen;
 • in teamverband een organisatieonderzoek uitvoeren.

Vanuit het aspect integrale kwaliteit is een deelnemer na de opleiding in staat om:       

 • organisatievraagstukken vanuit het besturingsprincipe van integraal management te benaderen;
 • als partner in business ondernemerschap te bevorderen door samenhang aan te brengen tussen commercie, efficiency en risico’s en verbanden te leggen tussen de resultaat- en organisatiegebieden van het Rabobank Sturingsmodel;
 • als partner in change kwaliteitsvraagstukken en veranderingen vanuit het besturingsprincipe PDCA aan te pakken;
 • consistentie aan te brengen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau.

De kernopleiding is bestemd voor medewerkers van lokale Rabobanken die de functie van Businesscontroller vervullen, conform het referentieprofiel van de Businesscontroller Bedrijfsmanagement of van de Businesscontroller Commercie.

Toelatingsvoorwaarden

 • Denk- en werkniveau: HBO+.
 • De bank van de deelnemer heeft de controlfunctie ingericht volgens de visie op Bedrijfsmanagement 2010+. 

De opleiding bestaat uit zes blokken, voorafgegaan door een preaftrap en eindigend met de proeven van bekwaamheid. De blokken omvatten 17,5 cursusdagen met een doorlooptijd van ongeveer 12 maanden.