Visie

Onze visie op sturen
Sturen is in samenhang richting geven aan ons totale handelen zodat de kans wordt vergroot dat het afgesproken en gedragen doel worden bereikt. Daarbij is de sturing geen vaststaand punt maar een cyclische ontwikkeling. Dit alles staat in werkelijke verbinding met de identiteit en bestaansrecht van de organisatie.

Volgens het Nivisc wordt de sturing van een organisatie bepaald door de wijze waarop het leiderschap en management de medewerkers interveniëert, stimuleert en faciliteert en de Governance is ingericht. Belangrijk daarbij is hoe er wordt samenwerkt en de manier waarop de leiding en medewerkers binnen die samenwerking gedragen om dat doel van de organisatie te bereiken. De kans op succes wordt vergroot als het team complementair is aan elkaar en als het gedrag aansluit bij het ambitieniveau van de organisatie. Echte sturing en leren vindt pas plaats wanneer het gedrag en houding van mensen verandert en de doelen en ambities worden gehaald.

Wij werken echt samen met onze klant. Dit maakt het mogelijk om de kracht en expertise van de organisatie te benutten en vanuit de verbinding met de mensen zicht te krijgen op de relevante betrokkenen bij het sturingsvraagstuk en de belangen hierbij. We onderzoeken niet alleen de formele praktijk in de organisatie maar we kijken ook naar de relevante informele processen.

Onze visie op opleiden, ontwikkelen en ondezoek
Voor Nivisc is opleiden en trainen effectief als het bijdraagt aan de professionaliteit en de ambitie van de organisatie. Het is een continu proces dat uitgaat van eigen initiatief en zelfsturing. De lerende mens staat centraal en wordt hierin uitgedaagd. Uitgedaagd om kennis en gedrag te integreren in zijn dagelijkse werk en voorbereid te zijn op de toekomst: om zelfstandig te kunnen werken, een bijdrage te leveren aan teams en aan de organisatie als geheel. Dat kan alleen als de samenhang wordt begrepen. Mensen leren op vele manieren, het vraagt om een diversiteit aan leer- en werkwijzen om de professionaliteit te verhogen. Nivisc zorgt voor een goede begeleiding van het leerproces en werkt samen met deskundigen, mensen vanuit de praktijk. Zo kunnen leiding en medewerkers zich goed ontwikkelen, met een goede  basis om vanuit een samenhang van factoren te werken:  verantwoord en tegelijk praktisch.
NIVISC doet onderzoek op  een verantwoord wetenschappelijk niveau, zodat het kennisniveau voortdurend in ontwikkeling is. Nivisc borgt de resultaten van haar onderzoeken, ze doet dit onder andere door dit te verwerken in modellen die als basis dienen voor verder onderzoek en modellen die worden toegepast in de praktijk. Nivisc verbindt kwantitatief met kwalitatief onderzoek, waardoor er een kennisdatabase ontstaat die een bron is voor onderzoek, opleidingen en advies.  Ontwikkelingen in de tijd kunnen worden gevolgd en we houden ons bezig met de toekomst.